Skip to content

Staffs (Research Professor)

Changyin Zhao  Ruiqing Mao  Xuefeng Wu  Huawei Cai  Yizhong Fan

Dark Matter and Space Astronomy
Mingsheng Cai    Jin Chang    Biao Chen    Li Feng    Weiqun Gan    Jianhua Guo    Yiming Hu    Yu Huang    Xiaoyuan Huang    Haisheng Ji    Li Ji    Zhiping Jin    Hui Li    Ying Li    Tao Ma    Zongjun Ning    Yang Su    Yingna Su    Daming Wei    Jian Wu    Zunlei Xu    Qiang Yuan    Yi Zhang    Zhe Zhang

Antarctic Astronomy  and Radio Astronomy
Yiping Ao    Xuepeng Chen    Fujun Du    Zhibo Jiang    Guoliang Li    Jing Li     Zhenhui Lin     Zheng Lou     Yuan Ren    Shengcai Shi    Hongchi Wang    Darun Xiong    Ye Xu    Ji Yang    Qijun Yao     Wen Zhang     Xianzhong Zheng     Yingxi Zuo    Wei Miao

Applied Celestial Mechanics and Space Object & Debris Research
Chengming Lei    Jianbo Ma    Jingyuan Ma    Yiding Ping    Rongyu Sun    Xin Wang    Jianning Xiong    Yongqing Xiong    Jing Xu    Mingjiang Zhang    Wei Zhang    Xiaoxiang Zhang

Planetary Sciences and Deep Space Exploration
Yanning Fu    Guo Chen    Xuemei Deng    Jianghui Ji    Yuehua Ma    Su Wang    Dejin Wu    Yunzhao Wu    Weibiao Xu    Haibin Zhao    Jinsong Zhao    Yuhui Zhao

Special Fostering Center for Basic Research
Yi Xie 

Admin. Departments
Liang Liu     Qingzhong Liu    Jingzhi Yan