Skip to content
Staffs(Research Professor)

Jin Chang  Changyin Zhao  Ruiqing Mao  Xuefeng Wu

Dark Matter and Space Astronomy

Mingsheng Cai    Biao Chen    Yizhong Fan    Li Feng    Weiqun Gan    Jianhua Guo    Haisheng Ji    Li Ji    Zhiping Jin    Hui Li 

Ying Li    Siming Liu    Tao Ma    Zongjun Ning    Yang Su    Yingna Su    Daming Wei    Jian Wu    Qiang Yuan    Yi Zhang

Antarctic Astronomy Radio Astronomy

 Yiping Ao    Xuepeng Chen    Fujun Du    Longlong Feng   Zhibo Jiang    Guoliang Li    Jing Li    Yinzhe Ma    Yuan Ren

 Shengcai Shi    Hongchi Wang    Darun Xiong    Ye Xu    Ji Yang   Qijun Yao    Wen Zhang    Xianzhong Zhen    Yingxi Zuo

 Wei Miao

Applied Celestial Mechanics and Space Object & Debris Research

 Chengming Lei    Jianbo Ma    Jingyuan Ma    Yiding Ping    Xin Wang    Jianning Xiong    Yongqing Xiong    Jing Xu    Wei Zhang

 Xiaoxiang Zhang

Planetary Sciences and Deep Space Exploration

 Yanning Fu    Jianghui Ji    Yuehua Ma    Dejin Wu    Yunzhao Wu    Weibiao Xu    Haibin Zhao

Admin. Departments

 Liang Liu     Qingzhong Liu    Jingzhi Yan